Guia didàctica

«EL PAISATGE CULTURAL DE L’HORTA D’ALACANT »

Unitat didàctica creada per Patricia Gilabert-Zarco. Docent Departament de Valencià de l’IES Ràdio Exterior d’Alacant.

1. Introducció

La formació esdevé fonamental si volem garantir la pervivència dels valors patrimonials i paisatgístics que conformen l’antiga Horta d’Alacant. La configuració d’un model de ciutat sostenible i equitatiu assegura la informació intergeneracional i posa de manifest el treball conjunt en la construcció de les generacions futures com a hereves d’un dret que els correspon.

La formació a través del reconeixement del territori compartit i la participació activa de tots els agents socials afavoreix la iniciativa ciutadana i té la capacitat de traslladar a les administracions corresponents l’interés i la necessitat de protegir el singular patrimoni de tota la comarca de l’Alacantí en un context, com l’actual, de desprotecció.

En aquest sentit, la Comissió Europea, concretament en el Tractat de Lisboa, estableix que “La Unió respectarà la riquesa de la diversitat cultural i lingüística i vetlarà per la conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu”. (article 3, apartat 3). Així, resulta imprescindible informar la ciutadania i les administracions de la necessitat de protegir el patrimoni cultural i en el nostre cas resulta del tot necessari perquè es tracta d’un conjunt històric, cultural, paisatgístic i patrimonial únic en tot el litoral mediterrani digne de la màxima protecció.

Aquesta proposta didàctica està dirigida a l’alumnat, però també a un context social ampli: docents, famílies, associacions culturals, col·lectius diversos, ONG, professionals, administracions locals i totes aquelles persones i participants actius que s’hi vulguen apropar.

2. Objectius generals

  • Conéixer i valorar el Paisaje Cultural de l’Horta d’Alacant.
  • Formar en el reconeixement del territori a través de la participació
  • Apropar a la ciutadania el coneixement i el respecte pel patrimoni històric, paisatgístic, cultural i patrimonial com a eix de desenvolupament per a un model de ciutat sostenible i equitatiu.
  • Conscienciar de la importància de la sostenibilitat ambiental, social i cultural per al desenvolupament urbanístic, paisatgístic i econòmic. 
  • Consolidar competències per afavorir el dret de les persones a un hàbitat digne. 
  • Fomentar el treball col·laboratiu i la creació de sinergies que afavorisquen la defensa del patrimoni. 
  • Experimentar i explorar itineraris dels antics camins de l’Horta de l’Alacantí.
  • Reconéixer l’entorn a través de sensacions i emocions, de l’art i la imaginació.  
  • Generar una cultura de respecte pels béns culturals i el medi ambient.

3. Continguts

Per conéixer els aspectes històrics fonamentals de l’Horta d’Alacant els continguts s’agrupen en capes de colors que es corresponen amb els blocs temàtics de l’ecosistema, el territori i l’aigua:

La capa verda representa l’ecosistema, la fauna, la vegetació, l’agricultura, etc. 

La capa taronja representa el territori, l’entorn, els camins, les finques, les torres, les cases, els molins, etc.

La capa blava representa l’aigua i el sistema de regadiu.

D’aquesta manera, es tracten diferents conceptes relacionats amb l’origen, la configuració del patrimoni, l’evolució i l’estat actual del camp de l’Alacantí amb una visió general que permet apropar-nos, de manera conjunta, als aspectes bàsics a partir dels quals se’n podrà aprofundir i ampliar tot depenent dels interessos personals.

4. Competències bàsiques

La riquesa que ofereix el paisatge cultural de l’Horta d’Alacant es mostra clarament en les diferents temàtiques que poden treballar-s’hi i que, des d’un plantejament inclusiu i integrador, permeten tractar-la des de la transversalitat i la perspectiva triada. Aquest enfocament transversal facilita el coneixement de les diferents competències que formen part del procés d’aprenentatge. Així mateix, el procés formatiu i participatiu afavoreix el desenvolupament de les competències clau per al reconeixement del valor del paisatge cultural de la tradicional horta alacantina.

5. Temporalització

La transversalitat de les temàtiques que s’hi treballen permet adaptar la temporalització en funció de les necessitats del professorat, ja que les diferents activitats estan pensades per poder ser treballades tant de manera independent com enllaçada amb la resta d’activitats per tal de tenir-ne una visió conjunta de l’Horta d’Alacant. D’aquesta manera les i els docents podran adaptar els diferents tipus d’activitats al nivell i als objectius que consideren més convenient. 

6. Metodologia i Activitats

La metodologia està fonamentada en la participació activa i en estratègies interactives que afavoreixen la posada en comú de les reflexions, propostes i aportacions dels i de les aprenents per tal de provocar-ne el pensament crític, l’elaboració d’hipòtesis i la creació de propostes que propicien la humanització de les nostres ciutats, la revitalització d’àrees degradades, l’enfortiment de la participació social i l’exercici ciutadà amb la perspectiva de promoure noves aliances socials, de sensibilització sostenible i inclusives, en les quals es revaloritze la identitat i les singularitats d’un territori compartit.

Es tracta, doncs, d’una visió integradora on l’individu esdevé del tot essencial com a actuant i partícip de les possibles solucions al problema de degradació progressiva del paisatge a través d’un procés permanent de comunicació i reflexió. En aquest sentit, les activitats proposades s’estructuren fonamentades en estratègies interactives que vinculen els i les participants amb el paisatge a través del descobriment i l’interés personal i fomenta, alhora, la relació entre l’individu i la societat. Per aconseguir açò s’estableixen activitats d’aula i també d’interacció amb l’entorn que es resolen a través de la interpretació dels recorreguts pels camins de l’horta alacantina, tot generant un vincle experiencial i directe amb el paisatge.

La multidisciplinarietat que ofereixen les temàtiques de l’Horta d’Alacant possibilita un ampli ventall de possibilitats com a docents i és per això que les activitats es plantegen en activitats d’introducció, d’adquisició dels coneixements, de consolidació, d’ampliació i creació i de reflexió a manera d’avaluació final.

Al capdavall, aquesta guia didàctica està fonamentada en la participació i posa en valor el respecte de tots els aspectes de la vida humana i de l’entorn en què es desenvolupa per tal d’afavorir la generació d’espais per al coneixement, el debat, la reflexió conjunta i l’observació crítica del paisatge cultural de l’Horta d’Alacant que es troba, en alguns casos, en greu risc de desaparéixer. Potser, amb la confluència de diferents sinergies, aquesta tendència canvie i el conjunt de la ciutadania puga continuar gaudint del ric patrimoni que ens envolta.

.