Proposta didàctica

“UN PASSEIG ENTRE LES TORRES”

Font imatge: CEIP Mediterrani d’Alacant

Creat pel següent professorat del CEIP Mediterrani Alacant:

– Alicia Castelló De León

– Pascual Coloma Vera

– José Mª Cuesta Jiménez

– Silvia Peña Barcelo

– Patricia Poveda Serra

JUSTIFICACIÓ:

En les següents pàgines descrivim la proposta didàctica “UN PASSEIG ENTRE TORRES“. En ella, tractem de recollir un plantejament pedagògic orientat a la construcció activa de coneixement per part de l’alumnat de l’etapa primària. Intentem d’assegurar que l’aprenentatge dels i les estudiants siga significatiu, per això tenim en compte: l’etapa evolutiva en què es troben, els seus interessos i les seues necessitats específiques.

Amb aquesta intenció, prenem com a punt de partida el currículum de l’etapa, la qual cosa ens porta a centrar-nos en l’alumnat de cinqué curs. És en aquest nivell en què han de treballar continguts relatius a dues etapes de la història, entre les quals trobem l’Edat Moderna. Donades les característiques del pensament en aquesta etapa de desenvolupament, vam decidir apropar-los a aquests conceptes que requereixen un alt grau d’abstracció, a través d’un element concret: l’extraordinari complex arquitectònic conegut com a “Torres de l’Horta”.

Es tracta bàsicament de prendre aquests edificis històrics com a font per a conéixer un capítol molt interessant de l’etapa històrica a la qual s’estan aproximant. Al mateix temps, s’intenta fer-los conscients de la importància del patrimoni històric i l’herència cultural.

Aquest material es pot utilitzar com un recurs complementari, una volta abordats els diferents continguts conceptuals que marca el currículum, tot i que existiria també la possibilitat de convertir-lo en un element de motivació inicial com introducció al tema.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS:

 1. DE LA MARCA A LA PEDRA:

Els i les estudiants, a partir de la imatge que els mostra el / la docent, i que representa una marca de picapedrer, formulen una sèrie d’hipòtesis sobre l’origen del  símbol que estan observant. Per aquest motiu, se’ls realitzen una sèrie de preguntes guia, perquè d’aquesta manera, puguen descobrir de què es tracta: Penseu que és obra de l’home o una marca natural? De quin material es tracta? És nou o antic? Tindria cap utilitat aquest símbol?, etc.

Una vegada  revelat el misteri, l’alumnat obri una carta antiga recentment trobada a la restauració d’una torre de l’horta. Aquesta, es trobava amagada entre els carreus que contenien la marca de picapedrer treballada anteriorment. Es tracta de la missiva d’unpersonatge de l’época refugiat en aquesta torre, després d’un setge barbaresc. S’hi estableix el context històric, social i econòmic de l’època històrica (carta, al final del document).

Arribats a aquest punt, els i les estudiants en grups heterogenis i cooperatius, dissenyen la seua pròpia marca de picapedrer utilitzant carbonet. A més, a partir de material reutilitzat, brics de llet, creen el seu propi carreu, envoltant-los amb paper marró d’embalar. Afegeixen la seua marca de picapedrer.

Material complementari per a ampliar aquesta informació amb l’alumnat:

Recursos:


 1. DE LA PEDRA A LES TORRES

El / la docent, projecta una imatge d’una torre. El  / la professor / -a explica com eren:

 • Les seues característiques principals: materials, parts, mida, estructura interior …
 • Com van anar evolucionant: nombre de plantes, presència d’aljub, talús …
 • La funció dels seus elements més característics: talús, tronera, merlet, espitllera, matacà, gàrgola i cornisa. Són els mateixos i mateixes estudiants els que descobreixen de què es tracta i on se situa a la torre projectada.
 • Altres: ubicació, distància entre torres (atallador), grafits interiors, el castell …

Una vegada conclosos els aspectes conceptuals, l’alumnat construeix la seua torre a partir d’un retallable.

⏬ Material complementari per a ampliar aquesta informació amb l’alumnat:

Recursos:


 1. PASSEIG ENTRE TORRES:

Aquesta és una activitat complementària consistent a fer un recorregut, visitant diferents torres, per a observar els elements treballats en les sessions anteriors. Recomanem la visita a l’interior de Torre de Reixes, els propietaris faciliten l’accés a la mateixa si es demana. A més, es pot accedir també a Torre Juana entrant en contacte amb el propietari.

Es pot ampliar l’itinerari participant en l’activitat de “Biciescola” de l’Ajuntament d’Alacant i així comptar amb el suport de la Policia Local en el recorregut.

Durant el recorregut, es poden fer diferents pauses i aprofitar per:

 • Dissenyar un grafit, com els observats a l’interior de Torre de Reixes.
 • Dibuixar la planta, l’alçat i el perfil d’una de les torres, per exemple, Torre Comte.
 • Reflexionar sobre l’estat d’abandó de Torre Plàsia o Torre Xiprer, i la necessitat d’actuar per a la seua conservació.

 1. DEFENEM EL NOSTRE PATRIMONI:

Com a conclusió, els i les estudiants recorden que s’ha treballat, reflexionen sobre la situació actual de les torres i realitzen les següents activitats:

 • Escriuen una carta responent a la llegida a la primera activitat, explicant-li el que s’ha aprés i quin és el grau de deteriorament d’algunes torres. També adquireixen un compromís de convertir-se en guardians i guardianes de les torres (diploma / carnet?) i emprendre accions per donar a conéixer el seu entorn, aquest valuós patrimoni cultural i el seu actual estat.
 • Utilitzant els brics, convertits ja en carreus, construeixen de forma cooperativa la seua torre. Li posen un nom i la situen en un espai comú del seu centre per a fomentar la curiositat de la resta de l’alumnat de l’escola.
 • Elaboren una sèrie de pancartes, reivindicant la necessitat de conservació del patrimoni, amb lemes creats per ells / -es mateixos / -es. Els exposarien en llocs visibles de centre per a donar a conéixer la situació al seu context social més proper.


Font imatges: CEIP Mediterrani d’Alacant

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:

Les activitats proposades es realitzen en grups cooperatius. Els i les alumnes treballen i aprenen junts. A l’estructurar la interdependència social de forma cooperativa, garantim el desenvolupament de la competència social i ciutadana, mitjançant l’exercici de les destreses pròpies d’aquest tipus d’aprenentatge, com poden ser: prendre decisions conjuntes, exposar el punt de vista particular i respectar l’alié, arribar a acords, aprendre a dependre de l’altre, dialogar, resoldre constructivament els conflictes, etc.

Es combina l’aprenentatge per descobriment amb una metodologia més expositiva per tal de garantir l’adquisició d’aquells continguts, de tall conceptual, que pensem requereixen una “explicació” per part del / la docent.

L’estudiant, durant totes les sessions, assumeix un paper actiu i protagonista en el seu aprenentatge. S’implica en el procés i tracta d’aconseguir, juntament amb els seus companys / -es d’equip, una sèrie de metes comuns. En tot moment coneix els objectius que persegueix, les tasques encomanades i la forma en què s’avaluarà el seu aprenentatge.