Taules participatives TERRA

Procés formatiu-participatiu “TERRA”

Estructura i planificació

“La Participació Social és entesa com una acció col·lectiva enfront de diferents institucions per a la defensa d’interessos socials”

Cunill, Nuria (1997) Repensant el públic a través de la societat. Noves formes de gestió pública i representació social. Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament. Caracas, Nova Societat.

Segons el Diccionari d’Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament, la Investigació Acció Participativa (IAP) és un “mètode d’investigació i aprenentatge col·lectiu de la realitat, basat en una anàlisi crítica amb la participació activa dels grups implicats, que s’orienta a estimular la pràctica transformadora i el canvi social”.(http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132)

El programa d’educació per a la ciutadania global “TERRA”, està basat en aquest mètode d’investigació, una combinació entre teoria i pràctica, per l’aplicació d’una metodologia que implica la població en totes les seues fases.

La meta és conformar l’Equip Ambaixador de l’Horta Alacantina, amb la finalitat que siguen emissaris i formadors en diversos àmbits de la societat i contextos socials amb la finalitat de donar continuïtat al projecte.

El desafiament que tenim per davant és formar ciutadans en la cerca de motors de vida, basats en valors i criteris saludables, així com en la consecució de metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a aprendre a actuar i prendre decisions responsables sobre el futur de les nostres ciutats.

Detecció de la problemàtica:

problemáticas_val

Identificació de necessitats:

necesidades_val

En aquest sentit, el procés participatiu és un procés pedagògic en si mateix, ja que generarà un procés educacional en els participants a llarg termini. Els resultats que es pretenen amb les Mesas Participatives de “TERRA” són:

  • Formulació de noves Pautes de Desenvolupament per al territori, especialment, la generació d’aliances, vincles econòmics, socials i ambientals positius per a un desenvolupament sostenible i equitatiu.
  • Conformar un Comité Ciutadà de seguiment d’aliances i acords.
  • Creació d’un marc d’acció, “Manifest comú”, com a full de ruta per a fomentar el valor del Paisatge Cultural del camp d’Alacant com a eix vertebrador de la comarca.

Per a aconseguir aquests resultats s’han organitzat sis sessions participatives amb la següent estructura organitzativa:

Més endavant, compartirem els avanços de cada cada sessió i les estratègies d’intel·ligència col·lectiva que s’han activat.