TERRA

El Paisatge Cultural del Camp d’Alacant

Què significa posar-lo en valor?

El Pla Nacional de Paisatge Cultural, defineix el concepte de paisatge cultural com el “resultat de la interacció en el temps de les persones i el medi natural, l’expressió del qual és un territori percebut i valorat per les seues qualitats culturals, producte d’un procés i suport de la identitat d’una comunitat… En aquest sentit, el paisatge cultural és una realitat dinàmica, resultat dels processos que es produeixen al llarg del temps en un territori, i alhora, una realitat complexa perquè la integren components naturals i culturals, materials i immaterials, tangibles i intangibles.

El Paisatge Cultural del Camp d’Alacant, es troba en un procés de transició i deterioració, abocat a la seua desaparició total.

La nostra tasca consistirà a donar valor a TOTS ELS SEUS COMPONENTS, perquè l’antic territori de l’Horta Alacantina puga ser reconegut com a PAISATGE CULTURAL.

Per a començar, hem d’entendre el problema en el context dels objectius de desenvolupament sostenible

Aquesta iniciativa part de la convicció que la problemàtica que abordem és comuna a altres territoris en qualsevol part del món en països empobrits o no, pròxims a la costa que s’han desenvolupat destruint el paisatge cultural que els donava singularitat, identitat com a poble i construït durant segles a força d’aprendre a usar els recursos de manera sostenible, tenint com a resultat:

  • Pèrdua d’identitat i singularitat de l’espai i les seues gents.
  • Espais urbans degradats, sense valor social, ni històric, ni cultural per als seus habitants.
  • Un territori insostenible: ús deficient dels seus recursos, especialment el de l’aigua i sòl i priva a la seua població del contacte amb un mitjà urbà sa on desenvolupar el seu oci, o espais productius que cuiden el medi ambient.

Si s’analitza el problema descrit des d’un punt de vista més ampli que el de la protecció del patrimoni cultural, aprofundint en el concepte de patrimoni natural i la funció productiva del paisatge i desenvolupament econòmic local, es pot determinar que dels dèsset objectius establits en l’agenda 2030, onze tenen relació directa amb la problemàtica descrita en aquest context.

És vital activar la sensibilització social cap a aquesta qüestió, recuperar llocs i esdeveniments oblidats, desenvolupar el nostre territori a través del sentit de comunitat cap a un desenvolupament sostenible. 

En aquest context, pretenem treballar i aprofundir en els següents OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

  • Meta 11.4: Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

ODS 17: ALIANCES PER A ACONSEGUIR OBJECTIUS

  • Meta 17.14: Millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible.
  • Meta 17.17:  Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Això implica que la resolució del problema identificat suposaria paral·lelament la correcta consecució d’aquests objectius i metes establits en l’agenda 2030.

Per tot això, el programa d’educació per a la ciutadania global “TERRA” EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT, Vertebrant una comarca sostenible s’ha proposat:

  • Incrementar la conscienciació de tots els interessats directes, en el sentit més ampli de la paraula.
  • Fomentar un desenvolupament institucional que permeta la creació d’un territori sostenible.
  • Consolidar eines que oferisquen un marc de referència com és el Manifest Ciutadà.
  • De reparació, per a generar mecanismes transparents amb les municipalitats, que permeten corregir els impactes negatius de la degradació del Camp d’Alacant.